Salgs-, Leverings- og Betalingsbetingelser

ALMINDELIG SALGS-, LEVERINGS-, OG BETALINGSBETINGELSER

FOR VARER OG YDELSER LEVERET AF SOLARPARK DK A/S

  1. Gyldighed

Nedenstående betingelser er gældende for alle leverancer, varer og ydelser fra Solarpark DK A/S i det følgende kaldet SDK, medmindre andet er skriftligt aftalt.

 

  1. Tilbud

Tilbud er, medmindre andet er angivet, gyldig i 1 mdr. og altid med forbehold for mellemsalg  og udsolgte varer. Angivne priser med forbehold for evt. regne- eller skrivefejl.

 

  1. Ordrer/ordrebekræftelser

Ordrer er først forpligtende for  SDK efter, at SDK har givet accept i form af skriftlig ordrebekræftelse.

Alle ordrer leveres til bekræftet pris, dog for rammeordrers vedkommende, som måtte strække sig over mere end 3 mdr., tages forbehold for ændringer i leverandørpriser, kursændringer og andre udenfor SDK’s kontrol forekommende forhold.

 

  1. Forsendelses- og leveringsbetingelser

Alle ordrer leveres ab fabrik/lager og ekskl. særlig emballering, medmindre anden skriftlig aftale foreligger. Den bekræftede leveringsdato betragtes altid som afsendelsesdato fra SDK, medmindre andet er skriftligt aftalt.

Alle bekræftede leveringstider er afgivet efter bedste overbevisning. SDK påtager sig ingen erstatning for evt. forsinkelser eller følger heraf, ej heller giver dette køber ret til at ophæve købet uden SDK’s accept.

Ligeledes yder SDK ingen former for erstatning ved evt. fejlmærkning/fejlleverancer, udover omlevering af varerne til oprindelig adresse. Dette inkl. betaling for fragt på samme vilkår som originalforsendelsen.

 

  1. Betalingsbetingelser fremgår af ordrebekræftelse og/eller faktura. Køber er ikke berettiget til at tilbageholde betaling på grund af evt. reklamation eller andre evt. modkrav, uden at dette er skriftlig accepteret af SDK. Ved betaling efter forfald debiteres køber renter i henhold til den til enhver tid, af SDK fastsatte rentesats.

 

  1. Returnering

Varer kan aldrig returneres, uden at dette forinden er skriftligt aftalt og vil i modsat fald altid være for kundens fulde regning og risiko.

SDK vil ligeledes nægte modtagelse af ufranko returforsendelse uden forudgående aftale.

Enhver aftalt returnering skal ske på en måde, så yderligere skade ved returnering, undgås.

 

  1. Reklamation

Evt. reklamation skal meddeles SDK hurtigst muligt, så evt. fejl kan afhjælpes omgående, således kan der ikke reklameres over varer som ”opsamles over tid” og returneres mixede/løst pakket. SDK vil altid behandle enhver evt. reklamation hurtigt og seriøst med rapport til kunde over tiltag for at eliminere gentagelser.

For anerkendelser af reklamationer/erstatnings- leverance/kreditnota, skal følgende være opfyldt:

 

For evt. transportskade reklameres inden 8 dage, dette med kopi af fragtbrev med påtegnet anmærkning og befragters underskrift.

For leverancer med fejl under 1%, kan ikke reklameres.

Varerne må ikke have været udsat for nogen former for montage eller bearbejdning.

Reklamation senere end 3 mdr. efter levering, betragtes som ”forældede”.

Varer som aftales returneret for inspektion evt. sortering eller rebearbejdning, er kunde pligtig at returnere i originalemballage.

 

SDK’s største indsats og målsætning er:    At ingen reklamationer er nødvendige.

 

  1. Ejendomsforbehold

Leverede varer forbliver, indtil fuld betaling af renter og øvrige omkostninger medregnet, SDK’s ejendom.

Solceller, montagesystem og andre varer, vil ikke kunne udleveres, uanset de er betalte, såfremt der er skyldige beløb for varer/ydelser i øvrigt.

 

  1. Produktansvar

For skade på personer eller ting, der er følge af fejl ved leverede produkter, hæfter SDK udelukkende i det omfang ansvaret kan pålægges SDK. Dog fraskriver SDK sig ethvert erstatningsansvar for tidstab, driftstab, avancestab eller lignende indirekte tab. SDK kan ligeledes aldrig ifalde erstatningsansvar for fejl, som følge af dårlig konstruktion eller montage, hvor dette er udført af køber, eller skade opstået som følge af forkert eller skødesløs brug/anvendelse, evt. som følge af mangelfuld brugsvejledning udarbejdet af køber.

 

  1. Retssager og tvister

Løses efter Dansk ret og med værneting i den retskreds i Danmark, hvor SDK til enhver tid har sit værneting. Retten i Sønderborg.

 

Løgumkloster, den 1. februar 2013.